Upozorňujeme rodičov, ktorí zadávajú trvalé príkazy na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním (výchovný poplatok - školné 8,00 €), aby si tento po úhrade za mesiac JÚN zastavili a nastavili platbu až v mesiaci SEPTEMBER (viď odkaz – ŠKOLNÉ, ktorý je zverejnený vpravo). Rodič, ktorého dieťa k 31. 08. 2019 dovŕšilo 5 rokov veku, výchovný poplatok - školné (a rovnako aj stravné) posledný školský rok pred nástupom do 1. ročníka ZŠ neuhrádza, ale uhrádza len Réžiu ŠJ a to 2 krát ročne. Ide o deti z 5. triedy a 4 detí aj z triedy č. 3. Prevádzka v našej MŠ v novom školskom roku 2019/2020 začne dňa 2. 9. 2019 (pondelok).
Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

      

    Materská škola bola odovzdaná do užívania dňa 11. septembra 1978 slávnostným prestrihnutím pásky a zápisom do školskej kroniky za účasti predstaviteľov mesta, zamestnancov školy a rodičov. V prevádzke boli tri triedy MŠ a dve oddelenia DJ s kapacitou 120 detí.

V súčasnosti MŠ je právny subjekt, jej zriadovateľom je mesto Svidník.  Materská škola má päť tried s kapacitou cca 110 miest, sídli v troch budovách s priestranným oploteným areálom v tichej lokalite mesta. Zamestnáva 11 kvalifikovaných učiteliek, z toho štyri učiteľky s vysokoškolským vzdelaním, 4 zamestnancov vlastnej školskej jedálne, 2 upratovačky a 1 administratívnu pracovníčku. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov v slovenskom jazyku podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ a školského  vzdelávacieho programu DÚHA.

Poloha materskej školy, ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sa vo výchovno-vzdelávacom procese zameriavame na spoznávanie životného prostredia, zákonitosti prírody a jeho vplyv na človeka. V roku 2009 sa škola zapojila do slovenského programu "Zelená škola", ktorý je zapojený do svetového hnutia EcoSchools, teda do siete škôl v medzikontinentálnom meradle. Cez tento projekt chceme vypestovať environmentálne cítenie u detí a prostredníctvom detí pôsobiť na  rodičov a okolie.

Po troch dvojročných certifikačných obdobiach pri splnení všetkých krokov programu Zelená škola materská škola získala medzinárodný certifikát "Zelená škola" a zelenú vlajku EcoSchools  v plnení prioritnej témy Zeleň a ochrana prírody, Odpad a Voda.

V šk. r. 2015/2016 škola nebola zaregistrovaná k plneniu novej prioritnej témy, ale pracovala v projekte. V školskom roku 2016/2017 sme obnovili jej registráciu a nové koordinátorky Zelenej školy vybrali k plneniu a následnému vyhodnoteniu prioritnú tému Doprava a ovzdušie.

Dňa 17. 10. 2018 v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave na slávnostnej certifikácii programu Zelená škola sme prevzali ďalšiu Zelenú vlajku a medzinárodný certifikát "Zelená škola" v plnení prioritnej témy "Doprava a ovzdušie", ktorý platí pre obdobie september 2018 - august 2020.

V školskom roku 2018/2019 plníme ciele a úlohy EAP opäť na prioritnú tému: "Zeleň a ochrana prírody".

Od roku 2017 je škola zapojená do programu "Aktívna škola".